Често говорим за предприeмачество, социално предприемачество, предприемачи и предприятия, без да обясним отделната терминология и да поставим обсъждането в контекст.

На 26 април Читалище.то съвместно с фондация „Каузи“ организира дискусия на тема „Предприемачеството: глобални и локални перспективи“. Искрен Кръстев от GEM България и Марина Стефанова от Фондация „Каузи“ говориха за ролята на предприемача и каква среда е нужна, за да бъде постигнат дълготраен успех; как се отглежда предприемачески дух и по какъв начин различните ключови партньори играят своята роля. Двамата споделиха своя опит и визия за бъдещето и отговориха на въпросите на публиката.

Искрен създава GEM България и включва страната ни в най-мащабното и авторитетно проучване на предприемачеството. Той обясни каква е екосистемата на предприемачеството и как отделните елементи работят в симбиоза. Силата на проучването е именно в широкообхватния анализ на средата и начина на взаимодействие на отделните компоненти за осигуряване на подходящите условия за развитие, придружен от измерване на нивата на предприемаческата активност и специфичните фактори в страната.

Марина Стефанова представи проект на фондация „Каузи“ за младежкото предприемачество и резултатите от него. В рамките на проекта в шест града извън страната екипът работи с местни предприемачи, традиционни институции и организации, търсейки бариерите пред развитието на младите хора и тяхната реализация и как да се противодейства на маргинализацията.

„Изслушвам, помагам, доброволствам“ са основните дейности, с които се описва солидарността и подкрепата към младежкото предприемачество.

GEM България и фондация „Каузи“ работят по една и съща кауза, макар и на различно ниво. GEM България е мост към разбирането къде е България, кои сектори работят добре и защо, какво се случва с институциите и как това се отразява на цялостното състояние на средата. Проектът на фондация „Каузи“ е мост за свързване между различните партньори на местно ниво за преодоляване на пречките  и потенциалната маргинализация.

Образованието и средата са два от ключовите моменти, които бяха обсъдени по време на дискусията. Промяната идва не когато всички станем предприемачи, а когато възпитаваме предприемаческо мислене. Защото предприемач се става, никой не се ражда такъв. Тук нашите гости говориха за това как подкрепящата среда, солидарността и свързаността на предприемаческата екосистема оказват съществено въздействие върху потенциала за положителна промяна.

Марина сподели, че един от нейните любими примери на предприемачество извън София е Русенският културен център BH, който се възприема като пространство за срещи, идеи и развитие.

Искрен очерта визията си за предприемачеството в страната, като отбеляза, че за съжаление всичко все още се случва въпреки средата. Неговата прогноза е, че секторите на информационните технологии и на зеления бизнес и генетиката имат потенциал да родят нещо голямо през следващите години.

Създаването на междусекторни партньорства и свързването на точките в системата, които да подредят констелацията на предприемаческата среда, продължава да бъде важен елемент от промяната. Въвеждането на иновации е важен стимул, но той върви заедно с преодоляване на инерцията на вече съществуващи институции, които трябва да бъдат приобщени. Предприемачеството се осланя на основните стълбове в екосистемата и зависи от сбора усилия на всички ключови партньори.

Дали всеки ще стане предприемач? Едва ли и не е нужно, но може да развие аспект на предприемачески нюх и дух в себе си. А какво по-хубаво от това?!