Продължаваме разказа си за проекта фондация „Каузи“ – „Създаване на междусекторни партньорства за насърчаване на младежкото предприемачество“, очертан през погледа на участниците в него. Младите активни граждани, които са избрали да се борят за успеха и промяната в родните си места, далеч от столицата. Представяме ви Милена, Цветелина и Бойка!

Милена Трендафилова живеe в Хасково. Освен млад предприемач, е ангажирана и в управлението и регионалната политика – тя е заместник-кмет на Община Хасково.

Какво е предприемачество за теб?


Предприемачеството е ключово умение в днешно време, без което е изключително трудно да се справяш в ежедневието си. Това е да си проактивен, креативен и смел във вземането на решения.
Какво ти донесе участието в проекта на фондация „Каузи“? 

Възможността да се срещна с хора, с които споделяме една и съща визия за развитие.

С какво свързваш фондация „Каузи“? 

С напредничаво мислещ екип, полагащ усилия за развитието на важна за обществото ни кауза.

Какво е промяната за теб? 


Количествен измерител за качествени изменения. Промяната е разликата между откъде си тръгнал и докъде си стигнал.

Кога говориш в 1 лице, множествено число?


Обикновено когато говоря за постигнати успехи. Когато сме заедно и работим екипно, целите са по-лесно постижими.

Цветелина Нешкова работи в неправителствения сектор от 10 години. Председател е на Сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)“, което насочва усилията си в различни тематични направления – образование, социални дейности, предприемачество, регионално развитие, туризъм, култура, младежки дейности и др. Сдружението е със седалище в София и с клонове в 5 области в България- Силистра, Благоевград, Ловеч, Хасково, Видин.

Какво е предприемачество за теб?

Предприемачеството е начин човек да постигне успех на база собствените си знания, умения и желания. Предприемачът е човек с изключителен хъс и мотивация за успех, който има потенциал да превръща всяка възможност в успешен продукт или услуга.

Защо се включи в проекта на фондация „Каузи“? Какво ти донесе участието? 

Подкрепям „Каузи“ заради професионализма на екипа, заради високото качество на работа, което поддържат толкова години. Подкрепям ги заради желанието и неуморните усилия да помагат на младите хора в процесите на трудова и професионална ориентация. Уважавам и безкрайно ценя това, че непрекъснато се развиват и усъвършенстват и аз се уча и попивам от техния опит.
С какво свързваш фондация „Каузи“? 

Младежко предприемачество, подкрепа за стартиране на бизнес, интересни и иновативни инициативи за подкрепа на млади хора, в т. ч. и хора с увреждания.
Какво е промяната за теб? 

Непрекъснат процес на развитие и в личен, и в професионален аспект.
Кога говориш в 1 лице, множествено число?

Когато усещам, че работя в екип. Използвам го и когато говоря за колегите и работата ми с „Каузи“.

Бойка Танева е старши експерт, Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, РЗИ – Стара Загора.

Какво е предприемачество за теб и защо се включи в проекта на фондация „Каузи“? 

Предприемачът е преди всичко иноватор, визионер и мечтател. Предприемачеството като процес е откриване, развиване и осъществяване на идеи. Идеята може да бъде изобретение, нова възможност, просто по-добър начин да се прави нещо. Едни от най-важните характеристики на предприемача са склонността му към поемане на обмислен и претеглен риск в различните му форми – управленски, финансов, социален, както и иновативност, коректност към партньори и клиенти и позивистична нагласа. И тъй като съм по-скоро от страната на придобилите опит в административното управление с удоволствие се включих в организацията на кампанията на фондация „Каузи“ в гр.Стара Загора, привлечена от нейната цел да създава възможности на децата и младежите да се развиват пълноценно и да придобиват социални, творчески и професионални умения за изграждане на предприемачески качества и активно участие в процесите на пазарната икономика. Мисля, че посредничеството на отговорни държавни и местни институции, като Областна управа, РЗИ, Община е изключително важно условие за създаването на мрежа от институции и организации, които имат дейности в подкрепа на стартирането и развитието на бизнес и социални идеи от млади хора.

 

Повече за резултатите от проекта може да видите на страницата на фондация Каузи.
Може да се включите в изследването за солидарността като важен елемент от средата.

Тази публикация е част от проект „Създаване на междусекторни партньорства за насърчаване на младежкото предприемачество“осъществен с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „Каузи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.