Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на НЧ „Читалище.то – 2014“, на основание чл. 15 от Закона за народните читалища и чл. 23 от Устава на Читалище.то.

УВАЖАЕМИ УЧРЕДИТЕЛИ, ЧЛЕНОВЕ И ПРИЯТЕЛИ НА ЧИТАЛИЩЕ.ТО,

Настоятелството на НЧ „Читалище.то-2014“ Ви кани на редовно годишно Общо събрание на Читалище.то на 25.09.2021 г. (събота) с начален час 11:00 ч. на адрес: гр. София, ул. „Лавeле“ №11 (между улиците „Лом“ и „Лавеле“ зад централата на УниКредит Булбанк)

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Обсъждане и гласуване на Годишен финансов отчет за 2020 г.
2. Обсъждане и гласуване на Годишен доклад за дейността на НЧ „Читалище.то – 2014″за 2020 г.
3. Разни.

Каним всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание. Бланка за пълномощно можете да изтеглите оттук. При липса на кворум, на основание чл.15 ал. 3 от ЗНЧ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и със същия дневен ред от 12:00 часа при спазване на действащите противоепидемични мерки.

София, 14.09.2021

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО:
/Милена Златарова/

За въпроси относно Общото събрание: mail@chitalishte.to или на лично съобщение до страницата ни във Фейсбук.