fondatsiya-kauziКогато говорим за бъдещето, винаги мислим за младите хора – за тяхното образование, интереси, възможности и мотивация. Въпросите, които възникват в дискусията за предизвикателствата, които стоят пред страната ни, са свързани с начините за смислена комуникация с младежите – общуване, в което наистина да се разбираме и което да подтиква към действие.

Какво даваме на младите хора, как ги образоваме, как да ги задържим в България? Преди да търсим тези отговори, трябва да си зададем по-важните въпроси: Дали знаем как да говорим с тях в 1 лице, множествено число? Как от адресати да ги превърнем в основни участници? Има ли среда за това в различни места в страната?, да разберем какво ни липсва и да го набавим или поправим.

Фондация „Каузи“ е създадена през 2009 г. с основна цел да подпомага младежкото предприемачество. Всяка година фондацията организира Младежка предприемаческа борса – инициатива, подпомагаща млади хора до 29 години и млади хора с увреждания до 39 години в реализирането на собствена бизнес или социална идея.

Една от последните проекти на фондация „Каузи“ е за създаване на междусекторни партньорства за насърчаване на младежкото предприемачество, финансиране от Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Идеята дошла след добрите резултати на Младежката предприемаческа борса в София и опита на партньорската организация в Сърбия, която работи интензивно с всички заинтересовани страни на местно ниво – община, агенции за развитие, министерства, бизнес, неправителствен сектор. Резултатът от това е наличието на подкрепяща среда за младите хора, които са достатъчно мотивирани да работят за себе си.

1л_мн.ч.jpgКампанията се провежда под наслов: „Да говорим в 1 лице мн.ч.“ и подчертава именно нуждата от солидарност и заедност при промяна на средата.

Решението е продиктувано от желанието на фондацията да работи на регионално ниво. Целта е институциите, които работят с млади хора и за подпомагане на бизнеса да се срещнат и да мислят в насока за подпомагане на младежкото предприемачество заедно с младите хора по места. Стремежът е да се предотврати сблъсъка на младия човек с липса на подкрепа в обкръжаващата го среда и неизбежния (както доказва практиката до момента) отказ от инициативност след първия опит за реализиране на идея.

Като дейност по проекта е осъществено кабинетно проучване за текущото състояние на бизнес инфраструктура в Русе, Дупница и Хасково, което представя възможностите за младите хора, желаещи да започнат бизнес в тези населени места.

Обобщени данни на проучването:

Във всяка от изследваните общини има поне един работещ бизнес инкубатор, бизнес център или активна организация за подпомагане на стартиращи предприемачи. В по-зрял етап от развитие на новата фирма се включват местните подразделения на работодателските организации, а отскоро функционират и трансгранични търговски камари.

Като основни „препъни камъни“ са посочени обезлюдяването на регионите, липсата на местна политика за насърчаване на предприемачеството и демотивацията на младите хора. Друг негативен факт е липсата на инвеститори, които активно да търсят идеи за финансиране.

„Търсенето на финансиране е винаги труден и продължителен процес – често start up бизнесите се сблъскват с неразбирането и недоверието на инвеститорите“, коментира по този повод г-жа Даниела Пеева, председател на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ)

Според експертите на фондация „Каузи“ за подобряване на start up средата не е нужна нова и скъпа инвестиция, защото по-голяма част от „играчите“ са налице. Няколко са стъпките, които общността трябва да предприеме за да се подобри предприемаческата среда в изследваните общини:

  • да се обедини около една дългосрочна визия;
  • да формира ясни и конкретни очаквания у подрастващите младежи;
  • да координира своята работа, така че да повиши ефективността си при показване на успешните примери за успели български предприемачи.
Повече за резултатите от проекта може да видите на страницата на фондация Каузи и да научите по време на събитието на тема: “Предприемачеството: глобални и локални перспективи” на 26 април от 19 часа в Читалище.то на ул. Лавеле 11 (зад Булбанк).
Може да попълните и изследването за солидарността като важен елемент от средата.

Сребрина Ефремова: Нашата цел е да подпомагаме младежкото предприемачество

Тази публикация е част от проект „Създаване на междусекторни партньорства за насърчаване на младежкото предприемачество“осъществен с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „Каузи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.