ПРАВИЛНИК
за ползване на помещението на Читалище.то – 2014 г.
гр. София, ул. „Лавеле“ 11

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. НЧ „Читалище.то-2014“наема и поддържа помещение от 55 кв. м. на ул. „Лавеле“ 11, гр. София.
2. Помещението се използва от Читалище.то за организиране на културни събития – поетични четения, рецитали, камерни концерти; дискусии и други събития съгласно Устава. Помещението се използва също и като co-working пространство срещу заплащане.
3. Непосредственото оперативно управление се извършва от Секретаря(Мениджър) на Читалище.то, който се отчита за своите действия пред Настоятелство.
4. Между 17.30 и 21.30 ч. за помещението се грижи и отговаря „Координатор събития” на Читалище.то.
II. СЪБИТИЯ
5. По време на събитията в помещението на Читалище.то може да се събира наем или вход по решение на Настоятелството. Приходите от наема и входа се използват за покриване на разходите по основната дейност на Читалище.то.
6. Органите, членовете и симпатизантите на Читалище.то организират затворени и отворени събития, които се съгласуват със служител на Читалище.то и се въвеждат в седмичния график на Читалище.то.
7. При затворените събития наемателите на помещението имат право да определят пропусквателния режим по време на събитието. Наемът за затворени събития е 40лв. за един час, 70 лв. за два часа и 90 лв. за три часа.
8. При отворените събития всеки член или симпатизант на Читалище.то може да присъства като спазва на реда за провеждане на събитието установен от организаторите. Наемът за отворено събитие е 25 лв. за 1 час, 40 лв. за два часа и 60 лв. за три часа.
9. По време на затворените и отворени събития е осигурен платен бюфет с напитки и храни. Приходите от бюфета се използват за покриване на разходите на Читалище.то – заплати, хонорари, наем, режийни и др.
10. Отговорник за бюфета е служител на Читалище.то.
11. В дните, в които не са предвидени събития в седмичния график на Читалище.то, помещението е отворено за свободно ползване от членовете, симпатизантите и гостите на Читалище.то от 17.30 до 21.30 ч.
12. Организаторът на събитие, независимо дали е член на Читалище.то или гост/симпатизант отговаря за възстановяването на вреди причинени на имуществото на Читалище.то по време на събитието.

III. CO-WORKING ПРОСТРАНСТВО
13. Co-working пространството има работно време – всеки делничен ден от 9 до 17.00 ч. В този интервал от време помещението на Читалище.то не е отворено за други събития, за да се осигури нормална работна атмосфера за co-working.
14. Ползвателите на co-working услугата могат да използват пространството и след 17 ч. както и събота и неделя, когато в тези времеви интервали няма други събития.
15. Условията, при които се ползва помещението като co-working пространство се уреждат с писмен договор между Читалище.то и ползвателите на co-working.

IV. ДОСТЪП ДО ПОМЕЩЕНИЕТО
16. Достъп до помещението на Читалище.то имат:
– органите на Читалище.то,
– членовете на читалището при установения ред и седмичния график на Читалище.то.
– Клиентите на Co-working пространството при установения в договорите и правилника ред.
– Гостите и посетителите на събития на Читалище.то.
17. Достъпът до помещението на Читалище.то е свободен между 17.30 и 21.30 ч., през останалото време се извършва чрез електронни карти, които се предават от Секретаря на лицата, които имат право на достъп. Предаването се извършва с приемно-предавателен протокол. Хората, които загубят правото си на достъп до помещението на Читалище.то следва незабавно да върнат своите карти на Секретаря.

18. В помещението на Читалище.то е забранено тютюнопушенето!

С уважение,

Екип на Читалище.то

За контакт: Любомир Авджийски
0988 938 757