Със своите проекти фондация „Каузи“ се стреми да създаден мост за свързване на различните партньори на местно ниво, чрез който да бъдат преодолявани много от пречките пред младите хора и техните идеи. Повече за последния проект „Създаване на междусекторни партньорства за насърчаване на младежкото предприемачество“ може да научите тук. Като част от разказа ни да дейностите на фондацията ви представяме интервю с нейния изпълнителен директор. 

nikolay_georgievНиколай Георгиев е изпълнителен директор на фондация „Каузи“. Има магистърска степен по счетоводство и контрол. Притежава допълнителна специализация „Международни финанси“ към Международния банков институт – София. От септември 2007 година е сертифициран консултант по корпоративна социална отговорност към Организацията за индустриално развитие на Обединените нации (UNIDO).

Кога е създадена фондация „Каузи“ и какви са целите ѝ? 
Фондацията възникна като продължение на програмата за pro bono експертна помощ на Консултантска къща „Стратегии“ през 2009 г. Четири години по-рано служителите й започнаха да консултират хора или групи, които търсят възможност и знания за създаване на собствен бизнес или реализиране на собствена социална идея. Днес неправителствената организация продължава да има същите цели – да изгражда капацитет и да създава възможности за млади хора и хора с увреждания да управляват живота си и да реализират своя потеницал, като осъществяват мечтите и плановете си.

Какви са бъдещите предизвикателства пред фондацията?
Основна задача, която си поставяме в следващите няколко години, е да работим в посока укрепване на създадените партньорства по регионите – в България и на Балканите. Създаването на мрежа от подкрепящи предприемачеството организации е ключова стъпка в устойчивото подобряване на общата среда за стартиране на бизнес и растеж на предприятията.
Също така, ще продължим и занапред да работим на терен – да изграждаме предприемачески умения у младежите, да насърчаваме създаването на продукти и услуги с по-висока добавена стойност, които да помагат на растежа на новорегистрираните компании и да възпитаваме в ценности като отговорност, поемане на премерен риск, иновативно мислене и постигане на успех чрез реализиране на собствения потенциал.

Кой е най-успешният проект на фондация „Каузи“?
Нашият най-успешен проект е Младежката предприемаческа борса. В нейните пет издания ние съумяхме да представим пред инвеститори почти 100 бизнес и социални бизнеси. Реално, няма инвеститор, който да е участвал, и да не е открил идея, която да поиска да финансира. Събитието е популярно, форматът е утвърден, а участниците в нея – удовлетворени и мотивирани да започнат успешно своите проекти и компании.

Разкажете ни повече за „Създаване на междусекторни партньорства за насърчаване на fondacia-kauzi-ruseмладежкото предприемачество“?

За нас работата в регионите бе логична стъпка. Резултатите и обратната връзка от провеждането на Младежката предприемаческа борса ясно показа, че идеи и бизнеси се засяват, отглеждат и имат ясен цикъл на зреене. Това означава, че след 3-5 издания те ще се изчерпат. А застъпническата кампания за привличане на инвеститори и партньори, готови да финансират подобни идеи е трудоемка дейност. Те търсят и качество, и количество, което ние скоро нямаше да можем да произвеждам.

Ето защо, още преди четири години създадохме три погранични центрове на фондация „Каузи“ – в Хасково, Дупница и Русе. Тяхната основна задача бе създаване на партньорски взаимоотношения с местни организации, които развиват предприемачеството, така че да работим заедно за увеличаване на предлагането на идеи/проекти/бизнес модели и, съответно, стартъпи, в които да могат да инвестират. Подкрепата от страна на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство ни даде възможност да разширим географския обхват на нашата дейност и са включим Велико Търново, Стара Загора и Силистра.

Организирахме срещи за обмен на добри практики и регионални кръгли маси за дискутиране и търсене на нови, споделени решения и стъпки за преодоляване на местни пречки пред ефективното и ефикасно функциониране на предприемаческата екосистема по места. Проектът завърши с информационната кампани „Да поговорим в 1 лице, мн.ч.“, с която споделихме резултатите от регионалните анализи, изводите от проведените срещи и ясните послания на младите хора, ползватели на услугите на тази екосистема.

Какви са Вашите впечатления от работата Ви с младите хора в страната?
Имам смесени впечатления. На пръв поглед, младежите са неориентирани, дезинтересирани, поставят невидима граница, която трудно можеш да преминеш. Но това се преодолява лесно – с непресторено внимание и вслушване в техните нужди; липса на празни думи, лозунги  и обещания; понякога „сурово“ отношение и изказване на нелицеприятни истини. Тогава те се превръщат в истински участник – в диалога, във вземането на решения и доброволно участват в тяхното изпълнение. Те са мотивирани, любознателни, леко обнадеждени и често – неочаквано креативни и отдадени на новата кауза/общност.

А от институциите?
Те са в истинска и осъзната безизходица. Което ги прави проактивни, диалогични, отворени да слушат, да действат и да променят средата. Дори и малко насила за самата „среда“. Защото иначе демографската картина става още по-трагична – с отрицателен прираст и миграция.

В какво посока трябва да движим промяната?
Както обикновено, стъпките са прости и логични. Да задържиш гражданите е по-лесно, отколкото да ги върнеш. Да създадеш нещо ново е по-бързо, отколкото да промениш съществуващ модел. Да съумееш да включиш всички заинтересовани е по-устойчиво, отколкото да бързаш да правиш промени, чиято нужда и ефект са недоказани.
И една 100% рецепта за успех –  общи икономически цели, споделени ценности на работа, доверие към колегите и отговорност към средата.

kauzi-eegrantsТази публикация е част от проект „Създаване на междусекторни партньорства за насърчаване на младежкото предприемачество“осъществен с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „Каузи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.