ПОКАНА                 

За свикване на Общо събрание на НЧ „Читалище.то – 2014“, на осн. Чл. 15 от Закона за народните читалища и чл. 23 от Устава на Читалище.то.

УВАЖАЕМИ УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНОВЕ НА ЧИТАЛИЩЕ.ТО,

Настоятелството на Читалище.то Ви кани на първото редовно Общо събрание на Читалище.то на 24.05.2015 г. от 16.30 ч. на адрес: гр. София, ул. „Лавeле“ №11/зад Булбанк на пл. „Св. Неделя“/

Събранието ще се състои от официална и празнична част. Ще се проведе обсъждане и гласуване на необходимите решения по дневния ред. Заедно с това ще отпразнуваме регистрацията на Читалище.то с чаша вино и хубава музика.  
При следния дневен ред:

1. Представяне на отчет на Настоятелството за извършените до този момент дейности.

2. Доклад за финансовото състояние на Читалище.то и определяне и приемане на бюджета за 2015 г.

3. Промяна на адреса на управление на Читалище.то.

4. Други

Каним всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл.15 от ЗНЧ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 17.30 часа.

София, 11.05.2015                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ
                                                                       НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО:

                                                                                                                           

                                                                                              /Николай Стайков/

                                                                

                                   e-mail: [email protected], тел. за връзка: 0988 938 757