Читалище.то организира Годишно Общо събрание на 22 март, вторник, от 18:15 часа на ул. Лавеле 11. Поканени са всички учредители, членове и съмишленици да говорим за бъдещето на Читалище.то.

 
Дневен ред:
 
1. Представяне на годишен отчет за дейността;
2. Доклад за финансовото състояние на Читалище.то и определяне и приемане на бюджета за 2016 г.;
3. Състав на Проверителната комисия
4. Приемане на нови пълноправни членове
5. Разни
 
Поканени са всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание.
При липса на кворум на основание чл.15 от ЗНЧ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 19:15 часа.
За повече информация и при въпроси се обръщайте към Десислава Христова, ел. поща: [email protected]